Обявление за одобрено техническо задание и дадено разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 63152.6.15 /стар номер по КВС 006015/ и 63152.6.33 /стар номер по КВС 006033/ по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Рударци