Обявление за одобрено техническо задание и дадено разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за застрояване на поземлен имот   502.521 по плана на новообразуваните имоти на с. Драгичево, община Перник, местност „Гола могила“