Обявление за одобрение на техническо задание и  дадено разрешение за изработване на проект  ПУП-ПР и ПЗ на поземлен имот с идентификатор 63152.5.43 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Рударци, община Перник и поземлен имот  2259, попадащ в квартал 136 по регулационния план на с. Рударци