Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление във връзка с техническо задание и дадено разрешение за изработване на ПУП-ПР и ПЗ на ПИ с идентификатори 37174.4.55 и 37174.4.102 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Кладница-Делта Хил, община Перник и УПИ І-004020, 004131 „За фотоволтаичен парк, обслужващи дейности“ и ТП“ в квартал 33 по регулационният план на с. Кладница-Делта Хил