Обявление за одобрено техническо задание и дадено разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 37174.17.96 и 37174.17.123 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Кладница, община Перник, местност “Разскръске”