Инвестиционно предложение за „Изграждане на търговски комплекс в УПИ VII-За обществено-обслужващи и складови дейности, кв. 600 по Регулационния план на гр. Перник, кв. „Сини вир”