Заповед за откриване на първа процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост върху имоти частна държавна собственост, представляващи земеделски земи