Съобщение за публично обявяване на Заявление за изменение на разрешително за водовземане № 41120022/09.11.2011г. с титуляр “Напоителни системи” ЕАД, гр.София