Обявление за одобрено техническо задание и дадено разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор 55871.322.54 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр Перник, кв. „Бела вода“, местност “При тръне”