Обявление за одобрено техническо задание и  дадено разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор 63152.5.43 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Рударци, община Перник и поземлен имот /ПИ/ 2259, попадащ в квартал 136 по регулационния план на с. Рударци