Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление за одобрено техническо задание и дадено разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот  /ПИ/ 59 по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на с. Студена, община Перник, местност „Шарков дол“