Обявление за обществено обсъждане на предложение за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване (ПУП-ПР и ПЗ)