Обявление за одобрено представеното  задание и дадено разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот  /ПИ/ 271 по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на с. Драгичево, община Перник, местност „Копринено орище“