Съобщение за одобрено техническо задание и дадено разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор 23251.14.73 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Драгичево