Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление във връзка с обществено обсъждане на предложение за изменение на ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатор 55871.515.9851 по кадастралната карта на гр. Перник, попадащ в УПИ Х, отреден „За озеленяване“ в кв. 185 по регулационния план на гр. Перник, кв. Изток