Обявление за одобрено техническо задание и дадено разрешение за изработване на проект за изменение на частично изменение на ОГП и даване на разрешение за изработване на ПУП-ПР и ПЗ на УПИ V, ПИ идентификатор 55871.511.1024 по кадастралната карта на гр. Перник