Обявление за одобрено техническо задание и дадено разрешение за изработване на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ с идентификатор 37174.18.1 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Кладница, община Перник, местност “Църните ниви”