Обявление във връзка с дадено разрешение за изработване на ПУП-ПР и ПЗ на ПИ с идентификатори 55871.507.541 и 55871.725.37 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Перник