Обявление за дадено разрешение за изработване на проект за ПУП-ПР и ПЗ а част от квартали 551, 552, 556, 557, 558 и 559 по регулационния план на гр. Перник, кв. „Караманица“