Съобщение за започнато администратвно производство по издаване на заповед за установяване на владение на безстопанствен недвижим имот на територията на община Перник, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55871.514.110.1.44