ПОКАНА За събитие Поставяне на автоматичен външен дефибрилатор ZOLL AED 3 по ПРОЕКТ : BGLD-BGLD-3.002.-0010-C01 “Интегрирани мерки за подобрено включване на хора, живеещи в маргинализирани общности“, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, Финансиран по Финансовия механизъм за Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.