Покана за обществено обсъждане на План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване; поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци; поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образувания, предназначени за обществено ползване в Община Перник за 2023 г.