Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в Конкурс за длъжността – Директор на дирекция, той и гл. архитект (държавен служител), дирекция „Инвестиционно проектиране и устройство на територията“, Община Перник,