Обявление за одобрен проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ на УПИІ-7320, УПИ ІІ, УПИ ІІІ-7360, УПИ ІV-7270, УПИ V, УПИ VІ-7300, УПИ VІІ-7320 в квартал 133 и УПИ І-7320, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV-9001, УПИ V-8990, УПИ VІ-8981, УПИ VІІ-8980 „За обслужващи дейности“, УПИ VІІІ-8980 „За ателие за дърводелски услуги, офис и шоурум“, УПИ ІХ-8990, УПИ Х-9000, УПИ ХІ-7300 и УПИ ХІІ в квартал 134 по регулационния план на гр. Перник, кв. Изток-„Ладовица“