Обявление за обявяване на конкурс за длъжността Директор на дирекция “Инвестиционно проектиране и устройство на територията”, той и главен архитект на Община Перник