Обявление за процедура за избор на регистриран одитор за заверка на годишен финансов отчет на “Общински гори – Перник” ЕООД