Обявление за процедура за избор на регистриран одитор за заверка на годишен финансов отчет на “Диагностично консултативен център 1 Перник” ЕООД