Обявление за процедура за избор на регистриран одитор за заверка на годишен финансов отчет на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация “ЕООД”