Обявление за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на УПИ VІ и УПИ ХVІ и поземлен имот 1734 в квартали 107б и 133 по регулационния план на с. Рударци, община  Перник