Съобщение за класирани кандидати, участващи в процедура за подбор на персонал, във връзка с изпълнение на административен догогор №BG05M9OP001-2.090-0021-С01 “Дългосрочна грижа за възрастните хора в Община Перник”