Съобщение за обществено обсъждане във връзка с проект за частично изменение на обхващащ група поземлени имоти в землищата на с. Дивотино и гр. Перник