Инвестиционно предложение за „Изграждане на търговски комплекс в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 55871.509.8 и 55871.509.10 по КККР на гр. Перник, община Перник, област Перник“ с възложител „ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ“ ЕООД