Проект № BGП05M9OP001-2.056-0005-C01 „Заедно за добрата промяна – интегриран подход за социално-икономическа интеграция в Община Перник“ по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2“