Обявление за провеждане на процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Община Перник