Прессъобщение проект BG16RFOP001-1.018-0003 „Изграждане на социални жилища в кв. “Тева” – Общинска сграда с капацитет 100 души“