Инвестиционното предложение за „Обособяване на автоморга – площадка за съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в гр. Перник, кв. „Караманица“, ПИ с идентификатор 55871.510.1060, УПИ Х“ с възложител БУЛ-АВТО-2 ЕООД