Обявление за обществено обсъждане за изменение на ПУП, ПР и ПЗ за УПИ XI-509.50, кв.151