Система за определяне на резултати и съобщение до участниците в конкурс за длъжността – гл. експерт, отдел „ЗССЖП“, Община Перник