Разширяване на съществуващ жилищен комплекс “Делта хил” чрез изграждане на 30 броя малкоетажни жилищни сгради за постоянно обитаване, трафопост, улици и обществени паркинги в поземлен имот с идентификатор 37174.39.127, местност “Краище” по КВС на с. Кладница, община Перник, с възложител “Хилс Инвестмънт” АД