Обявление за конкурс за заемане на длъжността – гл. експерт в отдел здравеопазване, спорт, социална и жилищна политика