Обявление за одобрено  техническо задание и  дадено разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояванена поземлен имот с идентификатор 55871.250.9 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр Перник, местност “Шевърляк“