Обявление за одобрено техническо задание и  дадено разрешение за изработване на проект ПУП-ПР и ПЗ на поземлен имот с идентификатор 55871.210.123 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр Перник, местност “Шамак“