Инвестиционно предложение /ИП/ за преустройство на базова станция № 2162″, находяща се в УПИ III, кв.223 по регулационния план на гр.Перник – кв.”Иаток”, поземлен имот с идентификатор 55871.514.7769, сграда с идентификатор 55871.514.7769.1 по КК на гр.Перник, с административен адрес: гр.Перник, ул.”Юрий Гагарин”, бл.36, вх.Е