Инвестиционно предложение /ИП/ за „Тампониране, техническа рекултивация и биологическа рекултивация на сгуроотвал “7-ми септември” от кота 788,50 м до 789,50 м с обща площ 790.00 дка, разделено на девет етапа на изпълнение с площи 38.00 дка, 56.90 дка, 82.80 дка, 45.50 дка, 50.60 дка, 41.50 дка, 75.60 дка, 68.60 дка и етапни диги – 330 дка, находящ се в местност Кудин дол по плана на гр. Перник”, с възложител „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК” АД