Община Перник стартира изпълнението на дейности по реализиране на Проект BG05M9OP001-2.019-0029-С01 “Предоставяне на услугата “Наблюдавано жилище”