Обявление на процедура за провеждане на подбор на персонал по Проект BG05M9OP001-6.002-0180 “Патронажна грижа + в Община Перник”