Инвестиционно предложение за изграждане на търговски комплекс в УПИ VII-За обществено-обслужващи и складови дейности, кв. 600 по Регулационния план на гр. Перник, кв. „Сини вир”, общ. Перник, обл. Перник,  с възложител „ПЕРНИК ПЛАЗА РИТЕЙЛ” ООД