Обявление за обществено обсъждане от собствениците на поземлен имот с идентификатор 55871.502.730 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Перник