Обявление за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на част от квартали 18 а и 21 по регулационния план на гр. Перник, кв. „Радина чешма“