Допълнително постъпила информация относно Инвестиционното предложение за “Добавяне при работата на горивната инсталация  ТЕЦ “Република” за производство на електрическа и топлинна енергия на допълнително гориво – биомаса – слама и други естествени неопасни материали от селското и горското стопанство”, с възложител “Топлофикация Перник” АД.